Funkcja TM1 dla TI, HierarchyTopElementInsert

Dodaje element root do hierarchii, jeśli nie ma w niej żadnego elementu root.

Co to jest funkcja HierarchyTopElementInsert?

HierarchyTopElementInsert dodaje element główny do hierarchii, jeśli nie ma w niej jeszcze żadnego elementu głównego. Akcja ta występuje po wykonaniu zobowiązania w procesie (np. na końcu wykonywania zakładki metadanych). Aby wykonać tę funkcję natychmiast, należy użyć HierarchyTopElementInsertDirect.

Gdzie może być użyta funkcja HierarchyTopElementInsert?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia dla HierarchyTopElementInsert?

HierarchyTopElementInsert(DimensionName, HierarchyName, InsertionPoint, ElementName);

DimensionName = Nazwa wymiaru do wstawienia elementu górnego.
HierarchyName = Nazwa hierarchii do wstawienia elementu górnego.
InsertionPoint = Pozycja do dodania elementu górnego wewnątrz hierarchii.
ElementName = Nazwa elementu do wstawienia jako element główny w wymiarze.

Demonstracja jak używać HierarchyTopElementInsert

Użyj HierarchyTopElementInsert aby wstawić element, Total Customer, na pozycję 1 w wymiarze Customer.